Vita Bandets Internationella Bönedag, Söndag 23.9.2018

TILL KYRKOHERDEN

Det här brevet innehåller information om Vita Bandets internationella bönedag och den riksomfattande kampanjen Nykter – Solklart!

Vita Bandets internationella bönedag firas varje år den söndag i september som ligger närmast 28.9, rörelsens grundares Frances Elizabeth Willards födelsedag. Årets datum för bönedagen är således 23.9.2018, och vi vill be om er församlings förbön och kollekt för Vita Bandets arbete i Finland.

Förbundet Vita Bandet i Finland deltar i den nationella kampanjen Nykter – Solklart! Till våra uppgifter hör att skicka ut material till församlingarna, och vi hoppas att det kan komma till nytta inom ert ungdomsarbete!

Förbundet Vita Bandet i Finland, grundat 1905, är en riksomfattande kristen kvinnoförening som arbetar med att förebygga alkohol- och drogproblem. Den första lokalföreningen grundades i Åbo redan 1896. Vita Bandets arbete bygger på en kristen värdegrund. Syftet med rörelsens arbete är att främja jämlikhet i samhället, erbjuda människor stöd i olika slag av svåra lägen och uppmuntra allmänheten till arbete för nykterhet och drogfrihet. Verksamheten riktar sig till hela befolkningen och båda könen. Förbundet har lokalföreningar på åtta orter: Helsingfors och Helsingforsregionen, Kuopio, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Villmanstrand och Åbo.

Till Vita Bandets mest centrala verksamhetsformer hör arbete med familjer, arbete med behövande personer både enskilt och i terapigrupper, seminarieverksamhet, arbete bland invandrare och upprätthållande av ett studenthem i Helsingfors. Förbundet ger fyra gånger per år ut tidningen Valkonauha, som utkommit sedan 1909. Tidningen finns att läsa elektroniskt på vår webbplats www.suomenvalkonauhaliitto.fi/på-svenska. Kontakta oss gärna om ni vill att vi skickar ett provnummer av papperstidningen per post!

Vita Bandets verksamhet bygger på den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt 7:12)

Vi vore tacksamma om ni kunde ha vår verksamhet som böneämne eller kollektändamål under Vita Bandets internationella bönedag 23.9. Våra lokalföreningar ställer gärna upp på olika sätt under söndagens gudstjänst, till exempel som textläsare eller uppbärare av kollekt, och deras medlemmar gör gärna i ordning kyrkkaffet den dagen.

Kontakta gärna Förbundets kansli för mer information och lokala kontaktuppgifter: 09-1351 268 eller nina [dot] hurtamo [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi eller irja [dot] eskelinen [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi

Kontakta gärna Vita Bandets lokalförening i ditt område:

Helsingfors: Pirjo Kivelä-Ristevirta, pirjo [dot] ristevirta [a] gmail [dot] com
Helsingforsregionen: Maria Nuutinen, maria [dot] nuutinen [a] saunalahti [dot] fi
Kuopio: Hannele Nykänen, lmh [dot] nykanen [a] gmail [dot] com
S:t Michel: Liisa Ahonen, liisa [dot] ahonen [a] pp7 [dot] inet [dot] fi
Tammerfors: Sinikka Vilén, sinikkavilen46 [a] gmail [dot] com
Tavastehus: Jaana Rusko-Laitinen, jaana [dot] ruskolaitinen [a] gmail [dot] com
Uleåborg: Maritta Pietilä-Holopainen, marittapietila [a] gmail [dot] com
Villmanstrand: Elli Martikainen, ellianneli [a] hotmail [dot] com
Åbo: Pirkko Larkela, pirkko [dot] larkela [a] hotmail [dot] fi

Du kan också kontakta Förbundets kansli för mer information: 09-1351 268 eller nina [dot] hurtamo [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi eller irja [dot] eskelinen [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi

Vi bifogar ett förslag till predikan för Vita Bandets internationella bönedag 23.9. Mer information om Förbundet Vita Bandet i Finland och den internationella rörelsen finns på vår webbplats.

Förbön och kollekt för Vita Bandet

Vi vill tacka alla församlingar som bett för oss och ägnat vår verksamhet kollekter under tidigare år. Det har varit styrkande för oss att veta att så många ber för vårt arbete och vill bidra till det!

Lyft gärna fram oss i församlingens förbön och som kollektändamål! Vårt kontonummer är FI98 8000 1100 0623 23.

Vår verksamhet kan presenteras på följande sätt under kungörelserna:
Förbundet Vita Bandet i Finland grundades 1905 för att hjälpa dem som på den tiden hade den svagaste positionen i samhället, det vill säga kvinnor och barn. Vita Bandet arbetar med personer som lider av alkohol- och drogberoende, mental ohälsa, ensamhet och andra problem. Till förbundet hör nio lokalföreningar runt om i landet. Till de mest centrala verksamhetsformerna hör arbete med familjer, arbete med enskilda personer och grupper som löper risk för marginalisering, stöd till invandrare i utsatt ställning samt riksomfattande seminarieverksamhet. Förbundet upprätthåller ett studenthem för kvinnliga studerande i Helsingfors och ger ut tidningen Valkonauha. Vita Bandets verksamhet bygger på den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

Med vänlig hälsning från Vita Bandet 30.4.2018

Pirkko Larkela, ordförande
Irja Eskelinen, generalsekreterare, pastor

Vita Bandets Internationella Bönedag, Söndag 23.9.2018

Predikan utifrån Mark 2:23–28

Sabbatens herre

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Textens budskap är tydligt: Jesus och hans lärjungar är inte slavar under sabbatsregler. Enligt det rådande judiska synsättet var det olämpligt att bege sig någonstans under sabbaten, för då överskred man lätt den sträcka man fick gå under vilodagen, en dryg kilometer. För att utan skuld kunna bryta mot denna regel behövde man särskilda skäl, som att man skulle tjänstgöra i templet eller fly för sitt liv. Då lärjungarna, förutom att de uppenbarligen överskred den tillåtna sträckan, utförde ett slags arbete genom att rycka av ax fann fariseerna skäl att kritisera dem. Enligt Mose lag var det var tillåtet att rycka av ax på en annans sädesfält liksom att äta druvor från andras vingårdar (5 Mos 23:24–25), men på Jesu tid ansågs detta tydligen inte gälla på sabbaten utan endast under övriga dagar.

Jesus svarade på kritiken med en fråga, ”Har ni aldrig läst?”, för att återknyta till Gamla testamentets vittnesbörd om den kommande Messias. Att David och hans män åt av skådebrödet under sin färd blev en förebild för Jesu och hans lärjungars handlande på sädesfältet denna sabbat. David bar bud om den frihet Jesus skulle komma med. Jesu slutsats i dagens text vände upp och ner på fariseernas resonemang: vilodagen var till för att ge människan glädje och frid, inte för att tynga ner henne med betungande regler.

Sabbaten är en dag under vilken människan har möjlighet att stilla sig och i bästa fall bli öppnare och mottagligare för Gud. Arbete betyder inte allt, och människans värde består inte i hennes prestationer. Sabbaten, söndagens vila, påminner oss om evighetsperspektivet.

Söndagens tema, ”den kristnes frihet”, utmanar oss på många sätt. Inom Vita Bandets arbete aktualiseras frågor som rör frihet särskilt i förhållande till alkohol och droger. Det känns ibland som om diskussionen kring dessa teman blir alltför polariserad och kompromisslös. Inom vårt arbete möter vi människor som kämpar med avigsidorna av njutningsmedel, och för att kunna hjälpa dem måste vi arbeta utifrån ett balanserat synsätt. Annars är det fara värt att både vi själva och de som kritiserar oss inte kan samarbeta effektivt, vilket drabbar det förebyggande arbetet mot droger.

Av dagens text framgår att fariseerna, som gärna ville vara lärare i lagen och tolka den, egentligen inte följde sabbatsbudet, utan hade bytt ut det mot egna stadgar. Undervisningen hade lösgjorts från livet. Alla som är verksamma inom kyrkliga sammanhang och kristna gemenskaper möter samma frestelse som fariseerna. Om det man gör inte bygger på kärlekens lag blir resultatet antingen en destruktiv frihet från det som skulle vara till nytta för oss eller en moralism som gör oss till slavar under människobud. Båda fallgroparna kan i slutändan leda till att vi lägger en börda på våra medmänniskor utan att ha för avsikt att hjälpa till med att bära den.

Det är svårt att sätta sig in i en annan människas situation om ens egen verklighet är helt annorlunda. Klarar jag av att av hänsyn lägga undan flaskan om någon av mina gäster har alkoholproblem? Har jag förmågan att på ett respektfullt men bestämt sätt ta upp känsliga frågor om jag ser att någon jag känner använder droger? Vad gör den som av ideologiska eller praktiska skäl blivit helnykterist i festliga situationer? Tänk till exempel om en äldre person fyller år och i bästa välmening vill bjuda sina gäster på en liten mängd alkoholhaltig dryck ur sina finaste glas? Oberoende av vilken bakgrund vi har är vi tvungna att komma överens med varandra trots eventuella olikheter. Men hur det än blir i samspelet med varandra är vi kallade att följa kärlekens lag.

Bibelforskaren William Barclay brukade säga att om människan fick välja en enda sak att be om skulle ett gott val vara att be om förmåga att kunna finna en god balans. I vårt andliga liv är det lätt hänt att vi ser en motsats mellan bön och handling, mellan liturgi och diakoni. Att bejaka de olika dimensionerna och lära oss hantera dem skulle vara mer berikande. Det finns lika många sätt att vara kristen som det finns kristna. Som unika individer skulle vi kunna göra mer för varandra än vad vi ofta kan föreställa oss.

Petitesser och bisaker stör ofta friden både hemma och på jobbet. Många sådana konflikter skulle kunna undvikas om vi klarade av att prioritera det viktigaste, för då skulle också allt annat falla på plats. Enligt Jesu undervisning är kärleken det viktigaste. Jesus krossade inte hoppet hos dem som sökte honom, och han missade inga tillfällen att göra det goda.

En starkare känsla av samhörighet är det enda sättet att minska motsättningar och öka förståelsen för varandra. Vita Bandet uppstod som en bönerörelse och förenas än idag i sin internationella bön mitt på dagen. Denna bön är en grundläggande del av verksamheten och förenar medlemmar världen över. Bönerna från olika längd- och breddgrader knyter samman ett skyddande nät över oss från öst till väst och syd till nord. Skyddsnätet stärks genom ytterligare bön, kärlek och arbete.

Både inom kyrkan och inom Vita Bandets arbete möter vi människor som har mycket tungt att berätta, och att lyssna kan också kännas tungt. Genom att handla utifrån den kristnes frihet kan vi bära varandras bördor med empati och utan att döma. Ofta får vi känna hur de berättelser vi hör påverkar oss själva. Här har vi en chans att erbjuda en medmänniska en trygg plats där hon kan återfå hoppet och påbörja ett nytt liv.

Hjälp mig att tjäna utan att tränga mig på, att hjälpa andra utan att förnedra dem.
Gör mig på djupet förtrogen med allt det som är lågt och oansenligt
så att jag kan ta hand om det som ingen annan bryr sig om
och lär mig att vänta, lyssna och tiga.
Gör mig liten och så fattig att andra också kan hjälpa mig.

(Huub Oosterhuis)