Vita Bandets Internationella Bönedag 24.9.2017

TILL KYRKOHERDEN

 

Det här brevet innehåller information om Vita Bandets internationella bönedag 24.9.2017 och en anhållan om förbön och kollekt för rörelsens arbete i Finland. Vi har också bifogat material med anknytning till den nationella kampanjen Nykter – Solklart!, som är avsett att användas inom ungdomsarbetet.

Vita Bandets internationella bönedag firas varje år den söndag i september som ligger närmast 28.9, rörelsens grundares Frances Elizabeth Willards födelsedag. Årets datum för bönedagen är således 24.9.2017.

Förbundet Vita Bandet i Finland, grundat 1905, är en riksomfattande kristen kvinnoförening som arbetar med att förebygga alkohol- och drogproblem. Den första lokalföreningen grundades i Åbo redan 1896. Vita Bandets arbete bygger på en kristen värdegrund. Syftet med rörelsens arbete är att främja jämlikhet i samhället, erbjuda människor stöd i olika slag av svåra lägen och uppmuntra allmänheten till arbete för nykterhet och drogfrihet. Verksamheten riktar sig till hela befolkningen och båda könen. Förbundet har nio lokalföreningar på åtta orter: Helsingfors, Kuopio, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Villmanstrand och Åbo.

Till Vita Bandets mest centrala verksamhetsformer hör arbete med familjer, arbete med behövande personer både enskilt och i terapigrupper, seminarieverksamhet och upprätthållande av ett studenthem i Helsingfors. Förbundet ger fyra gånger per år ut tidningen Valkonauha, som utkommit sedan 1909. Tidningen innehåller artiklar med anknytning till Vita Bandets verksamhet, och många av dem är skrivna av experter inom olika områden. Tidningen finns att läsa elektroniskt på vår webbplats www.suomenvalkonauhaliitto.fi/på-svenska. Kontakta oss gärna om ni vill att vi skickar ett provnummer av papperstidningen per post!

Vita Bandets verksamhet bygger på den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt. 7:12)

Vi vore tacksamma om ni kunde ha vår verksamhet som böneämne eller kollektändamål under Vita Bandets internationella bönedag 24.9. Våra lokalföreningar ställer gärna upp på olika sätt under söndagens gudstjänst, till exempel som textläsare eller uppbärare av kollekt, och deras medlemmar gör gärna i ordning kyrkkaffet den dagen. 

Kontakta gärna Vita Bandets lokalförening i ditt område:

Helsingfors: Pirjo Kivelä-Ristevirta, pirjo [dot] ristevirta [a] gmail [dot] com

Helsingforsregionen: Maria Nuutinen, maria [dot] nuutinen [a] saunalahti [dot] fi

Kuopio: Hannele Nykänen, lmh [dot] nykanen [a] gmail [dot] com

S:t Michel: Liisa Ahonen, liisa [dot] ahonen [a] pp7 [dot] inet [dot] fi

Tammerfors: Salme Elo, salme [dot] elo [a] netti [dot] fi

Tavastehus: Jaana Rusko-Laitinen, jaana [dot] ruskolaitinen [a] gmail [dot] com

Uleåborg: Maritta Pietilä-Holopainen, marittapietila [a] gmail [dot] com

Villmanstrand: Elli Martikainen, ellianneli [a] hotmail [dot] com

Åbo: Pirkko Larkela, pirkko [dot] larkela [a] hotmail [dot] fi

 

Du kan också kontakta Förbundets kansli för mer information: 09-1351 268 eller irja [dot] eskelinen [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi

Förbundets generalsekreterare Irja Eskelinen hjälper gärna till i mån av möjlighet 24.9. Irja prästvigdes 1989 och har haft i uppdrag att tjäna inom Vita Bandet i Finland.

Vi bifogar ett förslag till predikan för Vita Bandets internationella bönedag 24.9. Irja tar gärna emot feedback på texten!

Mer information om Vita Bandet i Finland och den internationella rörelsen finns på www.suomenvalkonauhaliitto.fi/på-svenska.

Vi kommer också att vara med på Kyrkotorget under Kyrkodagarna i Åbo. Kom gärna och tala med oss om ni är där!

 

Förbön och kollekt för Vita Bandet

Vi vill tacka alla församlingar som bett för oss och ägnat vår verksamhet kollekter under tidigare år. Det har varit styrkande för oss att veta att så många ber för vårt arbete och vill bidra till det!

Lyft gärna fram oss i församlingens förbön och som kollektändamål! Vårt kontonummer är FI98 8000 1100 0623 23.

Vår verksamhet kan presenteras på följande sätt under kungörelserna:

Förbundet Vita Bandet i Finland grundades 1905 för att hjälpa dem som på den tiden hade den svagaste positionen i samhället, det vill säga kvinnor och barn. Vita Bandet arbetar med personer som lider av alkohol- och drogberoende, mental ohälsa, ensamhet och andra problem. Till förbundet hör nio lokalföreningar runt om i landet. Till de mest centrala verksamhetsformerna hör arbete med familjer, arbete med enskilda personer och grupper som löper risk för marginalisering samt riksomfattande seminarieverksamhet. Förbundet upprätthåller ett studenthem för kvinnliga studerande i Helsingfors och ger ut tidningen Valkonauha. Vita Bandets verksamhet bygger på den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt. 7:12)

 

VITA BANDETS INTERNATIONELLA BÖNEDAG SÖNDAGEN 24.9.2017

Förslag till predikan utifrån Luk. 10:38–42

GUD HJÄLPER OSS ATT SE VÅR NÄSTAS BEHOV OCH VÅR EGEN SKUGGA

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Den händelse Lukas beskriver känns på något vis bekant. Detta är något vi ganska ofta stöter på i vardagen. Olika sorters personligheter och temperament möter varandra utan att verkligen möta varandra. Sådant händer, och vi tänker kanske inte så mycket på det, åtminstone inte när det gäller vårt andliga liv. En del av oss har varit energiska och livliga sedan spädbarnsåldern, andra har varit tysta och tillbakadragna. För den som är aktiv och utåtriktad är det ibland svårt att förstå en stillsam kamrat som ser ut att ständigt vara försjunken i tankar. På motsvarande sätt kan den stillsamme tycka att högljudda och aktiva personer borde lugna ner sig.

Men det finns inte bara ett enda rätt sätt att leva och handla. Gud har inte skapat oss till att vara identiska kopior av varandra. För en känns det viktigt att ständigt göra något praktiskt, en annan föredrar att blicka inåt, men båda kan tjäna Gud. Gud har en uppgift för både Marta och Maria!

Söndagens evangelietext har dock något mer att säga oss; den berättar om hur det kan bli fel även då man vill stå till tjänst och har goda avsikter.

När Jesus kom till Martas och Marias hem var han för dem en viktig gäst. Inom Marta väckte Jesu besök en vilja att bjuda på det bästa hon hade i huset. Hennes strävan ledde till brådska och stress. Låt oss fundera på hur det hela kan ha sett ut från Jesu perspektiv. Hade han kommit till huset för att bli betjänad eller för att tjäna? Ville han bli uppassad eller själv bjuda sina värdinnor på andlig föda? Var det Marta eller Maria som gjorde det Jesus innerst inne önskade sig av dem? Marta handlade i bästa välmening, men hon koncentrerade sig på det som enligt denna mycket speciella gäst inte var lika viktigt som det som Maria fästa all sin uppmärksamhet vid.

Jesus ville inte göra någon stor affär av sig, utan det hade räckt med något enkelt. Maria insåg detta medan Marta skyndade sig att göra det hon själv tyckte att var mest angeläget. Det här är samtidigt ett av de stora problem vi människor ofta möter i vår samvaro med varandra. Hur ofta vill vi inte hjälpa varandra så gott vi kan, men utan att lyckas, eftersom vi vill göra det på vårt eget sätt och på våra egna villkor? När det vi gör inte tas emot som vi hoppats blir vi lätt sårade och känner att vår möda inte uppskattas. En gnagande tanke blir då: ”Jag försökte så gott jag kunde, men så gick det så här…”

Om vi vill göra gott mot andra måste vi först försöka se in i hjärtat på den vi vill hjälpa. Personens inre värld måste få öppnas för oss så att vi för en stund kan glömma vår egen agenda och förstå vad vår medmänniska önskar och behöver. Jesus älskade Marta och Marta älskade Jesus, men genom att inte inse vad Jesus ville i den stunden kom Marta oavsiktligt att uttala stränga och ovänliga ord. Marta var för upptagen med att tjäna på sitt eget sätt för att inse att Jesus just då helst ville att hon liksom Maria skulle lyssna på vad han hade att säga. Hon såg i den stunden inte den Jesus vars mat var att göra Faderns vilja och fullborda hans verk (Joh. 4:34).

Den kände etikern och kyrkomannen Martti Lindqvist talade och skrev om hjälparens skugga. Viljan att leva ett gott och andligt liv tar inte bort mörkret inom oss, men Gud kan låta oss se i mörkret. Om vi hjälper våra medmänniskor i svåra situationer i livet kan min nästas sår avslöja mina egna sår. Vår vilja att stå vid en annan människas sida mitt i hennes bekymmer är något värdefullt och viktigt. Om man ställt in sig på rätt våglängd blir den andras smärtor synliga medan glädjen ofta inte syns. Utifrån sina personliga erfarenheter uppmuntrar Lindqvist den som vill hjälpa andra att i sig själv och i sitt arbete också beakta den mörka sidan och känna igen de faror som uppstår ur den egna personligheten och de roller man har.

Vita Bandet möter i sitt arbete ofta människor som befinner sig mitt i den smärta och det kaos som orsakats av missbruk. Många av dem som kämpar med sådana problem vill återfå kontrollen över tillvaron, men det är inte alltid det lyckas. I sådana situationer är det tydligare än annars att Guds hjälp verkligen behövs, och en hjälpande medmänniska kan i många situationer utgöra Guds huvudsakliga verktyg.

Den mest centrala principen inom kristen hjälpverksamhet är den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt. 7:12) Denna princip har sedan 1890-talet utgjort grunden för Vita Bandets arbete i hela världen. Källan för hjälp, stöd och tröst är Guds kärlek. I ett sant möte mellan människor kommer denna kärlek till uttryck i form av rätt sorts samverkan, närvaro, lyssnande och respekt.

Var och en av oss är kallad att bära bud om Guds nåd och kärlek i denna hårda värld. Vårt kall är så stort att vi ibland nästan kan vara rädda för det. Duger jag, även då jag har egna problem att kämpa med, verkligen till att hjälpa och stödja någon annan? Vi får lita på att Gud ger oss kraft och vishet att handla rätt i dessa situationer om vi är öppna för den vägledning som erbjuds oss.

Låt oss frimodigt gå på den väg Gud berett oss. Må vi med tro och förtröstan på Gud våga möta vår lidande nästa och på ett sunt sätt också betrakta vår egen skugga.