Organiserad moderlig kärlek sedan 1896

Vision utan mission är drömmande.

Mission utan vision är slit.

Vision och mission tillsammans är världens hopp.

(Henri Nouwen)

 

Förbundet Vita Bandet i Finland 

Förbundet Vita Bandet i Finland, grundat 1905, är en riksomfattande förening med kristen värdegrund vars uppgift är att förebygga alkohol- och drogrelaterade problem i samhället. Våra medlemmar är kvinnor som omfattar förbundets principer. Vita Bandet stöder individer och familjer i deras strävan efter ett sunt och balanserat liv, och vi vill också uppmuntra alla medborgare att på sitt håll främja nykterhet. Vita bandet vill nå hela befolkningen, både kvinnor och män. Vi bedriver mångsidig verksamhet för att nå människor i olika problemsituationer. Förutom på finska erbjuder vi hjälp på svenska och engelska.

Vita Bandet som rörelse uppstod i Nordamerika på 1870-talet och växte under ett tjugotal år till en internationell rörelse. I dagens läge har Vita Bandet medlemmar i omkring 50 länder. Som takorganisation för de lokala föreningarna fungerar World´s Woman´s Christian Temperance Union, WWCTU. Till Finland kom rörelsen 1896, då den första vitabandsföreningen grundades i Åbo. Till de tidiga initiativtagarna hörde kvinnosakskämpen Alli Trygg-Helenius och förbundets första resesekreterare Maria Stenroth, även känd som författaren Marja Salmela. I början koncentrerade sig förbundet på att stöda de svagaste i samhället, det vill säga kvinnor och barn som levde under svåra förhållanden. Skyddshem och övernattningsplatser för kvinnor, och dessutom flick- och pojkhem, grundades på olika håll i landet, och förbundet inledde också sin ungdomsklubbverksamhet. Vita Bandet i Finland tog också initiativ som ledde till de första kvinnliga poliserna i Finland.

Vita Bandet i Finland har under hela sin historia bedrivit många olika former av verksamhet. I Finland har rörelsen från första början varit både kyrklig och ekumenisk. I fråga om samhälleligt arbete har vi upplevt att arbete i resonlig anda och i enlighet med demokratins spelregler leder till de bästa resultaten. Detta arbetssätt byggdes upp bland annat av våra tidiga ledare, till vilka hörde de tidiga kvinnliga riksdagsledamöterna Aleksandra Gripenberg och Hedvig Sohlberg. På det internationella planet hörde Vita Bandet till de främsta förkämparna för kvinnlig rösträtt, och i Finland, som bland världens första länder införde allmän och lika rösträtt, var Vita Bandet aktivt med om att främja denna utveckling.

I dagens läge går vår verksamhet främst ut på att arbeta med familjer, föra individuella samtal med personer som behöver hjälp, organisera stödgrupper och upprätthålla ett studenthem i Helsingfors. Vi ger också, sedan 1909, ut tidningen Valkonauha. En av de två lokalföreningarna i Helsingfors, Vita Bandet i Storhelsingfors, upprätthåller kvinnohemmet Liisankoti.

Till Vita Bandet i Finland hör nio lokalföreningar på åtta orter: Helsingfors, Kuopio, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Villmanstrand och Åbo.

 

Förbundet Vita Bandet i Finland

Elisabetsgatan 27 A 3

00170 Helsingfors

 

Irja    

Irja Eskelinen
generalsekreterare

Nina

Nina Hurtamo
byråsekreterare

 
Telefon dagtid: 09-1351 268

nina [dot] hurtamo [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi