Strategia vuosille 2018 - 2022

Perustehtävä

Suomen Valkonauhaliitto on kristillisellä arvopohjalla toimiva päihteettömyyttä ja muuta hyvinvointia tukeva naisjärjestö, joka on mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa tekemässä parempaa elämää.

Valkonauhatyön arvot

Suomen Valkonauhaliiton työ perustuu:
Asiakaslähtöisyyteen: Työ lähtee aina apua tarvitsevan toivomuksista ja tarpeista.
Luottamuksellisuuteen: Jokainen voi avautua Valkonauhan työntekijöille ja vapaaehtoisille pelkäämättä tietojen leviämistä.
Suvaitsevaisuuteen: Ketään apua tarvitsevaa ei moralisoida.
Vapaaehtoisuuteen: Kehittyneen kansalaisyhteiskunnan merkki on vilkas järjestötoiminta, jossa ammattilaisten lisäksi toimii suuri määrä vapaaehtoisia.
Verkostoitumiseen kansallisesti ja kansainvälisesti: Suomen Valkonauhaliitto ja sen jäsenjärjestöt vaihtavat tietoja ja kokemuksia keskenään ja tekevät tiiviisti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Visio 2022

Valkonauha on tulevaisuudessa entistä ulospäin suuntautuneempi järjestö, joka toimii yhä tiiviimmin yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnan määrä on kasvanut uusien jäsenten ja nykyisten jäsenten aktivoitumisen myötä.

Suomen Valkonauhaliitto jatkaa työtään edistäen yhteiskunnassa raittiita elämäntapoja ja vapaaehtoista vastuunkantoa. Rakennamme yhdessä yhteiskuntaa, jossa välitetään toisistamme ja autetaan toisiamme vaikeuksissa.

Valkonauhatyö vahvistaa ihmisiä tekemään joka päivä hyvinvointia tukevia valintoja elämän eri osa-alueilla.

Valkonauha on turvallinen auttamispaikka ja keskustelutukea tarjoava taho päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville. Vuonna 2022 Valkonauhan kynnys on edelleen matala, ja kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi tilanteestaan ja taustastaan riippumatta. Ymmärrämme, että ihmisillä on kaipuu kokea yhteisöllisyyttä ja läheisyyttä sekä tarve ”turvaverkkoihin” kun elämässä on vaikeaa. Valkonauha on paikka, jossa voi kokea valkonauhaliikkeen alkuaikojen tunnuslauseen mukaisesti ”Järjestäytynyttä äidinrakkautta” eli pyyteetöntä välittämistä.

Toimintaperiaatteet

Suomen Valkonauhaliiton toiminnan painopisteenä on sekä ongelmia ennaltaehkäisevä että korjaava työ koko väestön parissa ja erityisesti naisten, nuorten, perheiden ja yksinäisten vanhusten keskuudessa. Toiminnalla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta ja parannetaan yhteiskunnan heikoimpien asemaa antaen toivon näkökulmaa sitä tarvitseville. Valkonauhatyötä ohjaa Kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Valkonauhatyössä riippuvuusongelmat ymmärretään laajasti.

Valkonauhatyön periaatteena on auttaa yksilöä juuri tämän tarvitsemalla tavalla. Kohtaamme jokaisen apua tarvitsevan valikoimatta ja arvokkaana ihmisenä periaatteella ”Jos otat Valkonauhaan yhteyden, sinut kohdataan”! . Lähtökohtamme on, että hyvän yhteiskunnan rakentaminen on kokonaisvaltaista työtä, jossa yksilön ja yhteiskunnan haasteet liittyvät erottamattomasti toisiinsa.

Valkonauhan tavoite on luoda ja ylläpitää toimintaan osallistuvien arjessa ”hyvän kierre”. Tavoitteeseen pääsemme tarjoamalla mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin sekä yhteiseen, merkitykselliseen tekemiseen. Kohtaamalla ihmisen Valkonauha vähentää toivottomuutta ja yksinäisyyttä, jotka estävät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittymistä. Merkittävä osa toimintaa on vertaistuen mahdollistaminen.

Suomen Valkonauhaliitto pitää tärkeänä tukea paikallisyhdistystensä työtä nojautuen siihen periaatteeseen, että paikalliset toimijat tuntevat parhaiten omien alueittensa tarpeet. Tuemme paikallistason työtä vertaisoppimisen kautta, jolloin hyvien käytäntöjen dokumentoinnin ja jakamisen mahdollistaminen nousee strategiavuosina tärkeäksi osaksi liiton tehtävää.

Valkonauhan työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kuuntelijoita, jotka ovat läsnä ihmisen arjessa. Lähtökohtana ovat apua tarvitsevien muuttuvat tarpeet. Kiinnitämme yhä enemmän huomiota työntekijöiden ja vapaaehtoisten ymmärryksen lisäämiseksi. Sen takaamiseksi panostamme työmuotojen ja työtapojen kehittämiseen ja ajantasaisena pysyttämiseen.

Suomen Valkonauhaliitto vapauttaa toiminnallaan ihmisiä haitallisesta riippuvuudesta tukien heidän itsenäisyyttään. Tämän myötä he voivat kehittyä osaksi yhteisöä, jossa uskallus tarvita toista ihmistä vaikeuksien kohdatessa on arvostettava asia. Siten vallalla oleva haitallinen yksilöä kuormittava ”yksin pärjäämisen eetos” vähenee ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä. Tällä työotteella Suomen Valkonauhaliitto pyrkii päihteettömyyden lisäksi edistämään yhteisöllisyyttä, jolloin vastavuoroisuus ihmisten välisessä kanssakäymisessä mahdollistuu.

Suomen Valkonauhaliitto pyrkii seuraavien vuosien aikana sekä aktivoimaan nykyisiä jäseniään että saamaan uusia. Valkonauhaliitto kutsuu varsinaisten jäsenten lisäksi myös muita mukaan vapaaehtoistyöhön, antaen mahdollisuuksia muun muassa tukihenkilönä toimimiseen.

Valkonauha on tulevina vuosina innovatiivinen ja järjestää useita kaikille avoimia tilaisuuksia, kuten Avointen ovien päiviä, musiikkimatineoita, seminaareja, kohtaamiskahviloita ja keskustelutuokioita. Verkkoviestinnän tarjoamat mahdollisuudet tukevat toiminnan kehittämistä.